top of page
ค้นหา

Underwater fixing

Better way of Pool Repair

งานซ่อมใต้น้ำเป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้งานซ่อมสระว่ายน้ำง่ายดายขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ภายในสระ ลดค่าใช้จ่ายที่เกินจำเป็น ประหยัดเวลาในการทำงาน ไม่จำเป็นต้องปิดสระ วัสดุที่ใช้มีคุณภาพคงทนยาวนานกว่ากาวทัวไป รับประกันผลงาน

bottom of page